Prijímanie SŠŠ

Súkromná stredná športová škola, J. Jesenského 624/42, 960 01 Zvolen,

EDUID: 100010918

Termíny Dni otvorených dverí:
 11.2.2023 o 9.00 hod.

Termín podania prihlášok: do 20. marca 2023

Prihláška na štúdium:
 Prihláška na štúdium na strednej škole pre školský rok 2023/2024 tu
 Pokyny k vyplňovaniu prihlášky tu

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium: tu

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka: tu

Vyhlásenie zákonných zástupcov k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých
sa rozhoduje v správnom konaní: tu

Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024:
prvá fáza- overenie športového výkonu 14. 4. 2023 pre všetky druhy športov,
Technnická univerzita Zvolen.
druhá fáza – :
 1. kolo 1. termín talentových skúšok, psychodiagnostické vyšetrenie (2. fáza) 2. 5. 2023
 1. kolo 2. termín talentových skúšok, psychodiagnostické vyšetrenie (2. fáza) 11. 5. 2023
Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre
školský rok 2023/2024:
 19. 5. 2023 (v čase od 0:00 do 23:59)

 

Požiadavky na prijímacie skúšky podľa študijných odborov pre školský rok 2023/2024 tu

Požiadavky na prijímacie skúšky podľa študijných odborov pre školský rok 2024/2025 tu

7471 M – športový manažment

Bližšie informácie Vám poskytne zriaďovateľka Súkromnej strednej športovej školy PaedDr.
et Mgr. art. Ingrid Pinková, ArtD., mob. 0905 618 850, pinkova.ingrid@pinharmony.sk, alebo
študijné oddelenie 0918 958780, kmetkova.daniela@pinkharmony.sk.
Vedenie školy si v prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov v
jednotlivých odboroch a študijných zameraniach z dôvodu nízkeho počtu prihlásených
uchádzačov, alebo nesplnenia kritérií prijímacích skúšok, vyhradzuje právo, že prijímacia
komisia posúdi, v ktorom zameraní zvýši predpokladaný počet prijatých, alebo rozhodne o
vykonaní 2. kola prijímacích skúšok.

2. kolo prijímacích skúšok:
 20. 6. – 21. 6. 2023 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do
prvého ročníka podľa § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Ak sa uchádzači nemôžu zúčastniť talentových skúšok zo zdravotných dôvodov a sú riadne
ospravedlnení lekárskym potvrdením, týmto uchádzačom určí zriaďovateľka školy náhradný
termín prijímacej skúšky.

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top