Prijímanie SŠŠ

Súkromná stredná športová škola, J. Jesenského 624/42, 960 01 Zvolen,

EDUID: 100010918

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023- 2.kolo

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023:

  • 18.5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59)

Zákonný zástupca najneskôr 23. 5. 2022 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie potvrdením o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium 

Termín podania prihlášok  pre 2. kolo prijímacích skúšok: do 15. júna 2022

Prihláška na štúdium:

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

Vyhlásenie zákonných zástupcov k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní

Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023:

2.kolo prijímacích skúšok:

  • 21.6. 2022 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka podľa § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak sa uchádzači nemôžu zúčastniť talentových skúšok zo zdravotných dôvodov a sú riadne ospravedlnení, týmto uchádzačom určí riaditeľ školy náhradný termín prijímacej skúšky.

Požiadavky na prijímacie skúšky podľa študijných odborov pre školský rok 2022/2023 

  • 7471 M – športový manažment

Požiadavky na prijímacie skúšky podľa študijných odborov pre školský rok 2023/2024

Bližšie informácie Vám poskytne riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu PaedDr. Juraj Družbacký, mob. 0917 213 108, druzbacky.juraj@pinharmony.sk, alebo študijné oddelenie 0918 958780, e-mail: info@pinkharmony.sk.

Vedenie školy si v prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov v jednotlivých odboroch a študijných zameraniach z dôvodu nízkeho počtu prihlásených uchádzačov, alebo nesplnenia kritérií prijímacích skúšok, vyhradzuje právo, že prijímacia komisia posúdi, v ktorom zameraní zvýši predpokladaný počet prijatých, alebo rozhodne o vykonaní 2. kola prijímacích skúšok.

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top