Prijímanie SŠŠ

Súkromná stredná športová škola, J. Jesenského 624/42, 960 01 Zvolen,

EDUID: 100010918

VÝSLEDKY PRIJIMACÍCH SKÚŠOK: TU

Termín podania prihlášok: do 20. marca 2024

Prihláška na štúdium:

  • Prihláška na štúdium na strednej škole pre školský rok 2024/2025 tu
  • Pokyny k vyplňovaniu prihlášky tu
  • Potvrdenie národného športového zväzu
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti tu

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium: tu

Vyhlásenie zákonných zástupcov k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní: tu

Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025:

prvá fáza- overenie športového výkonu 19. 4.  2024 pre všetky druhy športov, Technická univerzita Zvolen.

druhá fáza – :

  • 1.kolo 1. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza) 29. 4. 2024
  • 2.kolo 2. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza) 10. 5. 2024

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025:

  • 17.05. 2024 (v čase od 0:00 do 23:59)

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Požiadavky na prijímacie skúšky podľa študijných odborov pre školský rok 2024/2025 tu

  • 7471 M – športový manažment
K prihláške na štúdium na strednej škole je potrebné priložiť:
– potvrdenie národného športového zväzu, že je uchádzač v zozname talentovaných športovcov
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od telovýchovného lekára.

Bližšie informácie Vám poskytne zriaďovateľka Súkromnej strednej športovej školy PaedDr. et Mgr. art. Ingrid Pinková, ArtD., mob. 0905 618 850, zriadovatel@pinharmony.sk, alebo študijné oddelenie 0918 958 780, studijne@pinkharmony.sk.

Vedenie školy si v prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov v jednotlivých odboroch a študijných zameraniach z dôvodu nízkeho počtu prihlásených uchádzačov, alebo nesplnenia kritérií prijímacích skúšok, vyhradzuje právo, že prijímacia komisia posúdi, v ktorom zameraní zvýši predpokladaný počet prijatých, alebo rozhodne o vykonaní 2. kola prijímacích skúšok.

2.kolo prijímacích skúšok:

  • 18.06. 2024 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka podľa § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025:

  • 21.06. 2024 (v čase od 0:00 do 23:59)

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Ak sa uchádzači nemôžu zúčastniť talentových skúšok zo zdravotných dôvodov a sú riadne ospravedlnení lekárskym potvrdením, týmto uchádzačom určí zriaďovateľka školy náhradný termín prijímacej skúšky.

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top