HDU

 

 

 

 

Odbor hudobno-dramatické umenie je výnimočným spojením troch samostatných umení: herectva, spevu a tanca. Tieto tri zdanlivo ohraničené umenia splývajú do jedného kompaktného celku, známeho najmä pod pojmom syntetické herectvo. Poskytuje základné i rozširujúce informácie v oblasti trojpredmetovej teórie i praxe, ktoré umožňujú kvalitnú participáciu na celkovom formovaní umelecky profilovanej osobnosti. Okrem  teoretických vedomostí smeruje výučba k praktickým zručnostiam, ktoré sú neodmysliteľným predpokladom pre formovanie komplexnej umeleckej osobnosti.

 

 

 

 

Výučba kladie dôraz na individuálny prístup k žiakovi a systematický rozvoj jeho daností. Tento typ štúdia rozvíja tvorivosť, samostatnosť, schopnosť pohotovo reagovať, odhaľovať typológiu dramatických či muzikálových  postáv na základe osobného pozorovania a skúmania psychických a fyzických vlastností človeka. Zdokonaľuje spevácky, pohybový a rečový prejav. Kladie dôraz na rozvoj myšlienkových procesov nevyhnutných k tvorbe pravdivej muzikálovej či dramatickej postavy.

 

 

 

 

 

 

Teoretický základ dejín divadla, rozboru drámy, umeleckého prednesu, hereckých techník, javiskovej reči, sluchovej analýzy, náuky o hudbe, speváckych a tanečných techník orientujú žiaka na hlbšie a odbornejšie prístupy k hľadaniu podstaty stvárňovanej postavy.

 

 

 

 

 

 

Výhodou kombinácie hlavných predmetov je všestranný rozvoj osobnosti žiaka. Všetky tri hlavné odbory štúdia sú nevyhnutnou podmienkou pre kvalitné uplatnenie sa v dnešnom konkurenčnom umeleckom prostredí. Okrem toho, že sa žiak ako jedinečná osobnosť rozvíja po takmer všetkých stránkach, zároveň sa zvyšuje pravdepodobnosť jeho uplatnenia a víťazného záveru konkurenčného boja. Preto je štúdium hudobno- dramatického odboru výnimočným zoskupením hlavných predmetov výučby, ktoré po skončení štúdia umožňujú nesmierne množstvo osobnej realizácie.

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top