PinkSong

Súkromná základná umelecká škola PinkHarmony vo Zvolene

Vás pozýva na 9. ročník súťaže v sólovom klasickom speve a sólovom populárnom speve

 „PINK SONG 2019“

PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE: TU    PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE: TU

Vyhlasovateľ súťaže: SZUŠ PinkHarmonyStudio a Súkromné konzervatórium PinkHarmony

Miesto konania súťaže: SZUŠ PinkHarmonyStudio, J. Jesenského 42, Zvolen

Termín konanie súťaže:  26. apríl 2019

 

Súťažný poriadok

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných umeleckých, základných škôl a konzervatórií,  ktorí spĺňajú podmienky pre zaradenie do súťaže. Súťaž je verejná a jednokolová. Organizátor súťaže môže požadovať od súťažiaceho preukázanie veku.

Súťažné kategórie a povinný súťažný repertoár

1.A  kategória – do 9 rokov (vrátane)  – 1 ľudová pieseň v úprave skladateľa + 1 detská umelá pieseň

2.A kategória – do 12 rokov (vrátane) – 1 ľudová pieseň v úprave skladateľa + 1 detská umelá pieseň

3.A kategória – do 15 rokov (vrátane) – 1 ľudová pieseň v úprave skladateľa + 1 umelá pieseň

4.A kategória – do 18 rokov (vrátane) –  1 umelá pieseň + 1 ľubovoľná vokálna skladba

5.A kategória – do 25 rokov (vrátane) – 1 umelá pieseň + 1 ľubovoľná vokálna skladba

1.B  kategória – do 9 rokov (vrátane) –  1 slovenská populárna pieseň + 1 ľubovoľná populárna pieseň

2.B kategória – do 12 rokov (vrátane) – 1 slovenská populárna pieseň + 1 ľubovoľná populárna pieseň

3.B kategória – do 15 rokov (vrátane) – 1 slovenská alebo česká populárna pieseň + 1 ľubovoľná populárna pieseň

Kategórie 1.B, 2.B a 3.B  časový limit pre obe piesne spolu 4 – 6 minút

4.B kategória – do 18 rokov (vrátane) – 1 slovenská alebo česká populárna pieseň + 1 ľubovoľná populárna pieseň

5.B kategória – do 25 rokov (vrátane) – 1 slovenská alebo česká populárna pieseň + 1 ľubovoľná populárna pieseň

Kategórie 4.B  a 5.B  časový limit pre obe piesne spolu 5 –  7 minút

KATEGÓRIA C – ŽIACI KONZERVATÓRIÍ

1.C kategória – žiaci 1.- 3. ročníka konzervatória –  1 ľubovoľná populárna pieseň + 1 ľubovoľná muzikálová pieseň

2.C kategória – žiaci 4.- 6. ročníka konzervatória – 1 ľubovoľná populárna pieseň + 1 ľubovoľná muzikálová pieseň

Kategórie 1.C  a 2.C  časový limit pre obe piesne spolu max. 8 minút

Pre zaradenie do súťažnej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v deň súťaže.

Porota si vyhradzuje právo ukončiť vystúpenie nad stanovený časový limit. Súťažiaci môže súťažiť súčasne v kategóriách A aj B. Súťažiaci predvedú svoj spevácky výkon spamäti, so sprievodom akustického alebo elektrického klavíra. Spievanie s podkladom nie je prípustné. Spevácke výkony v kategóriách „B“ a „C“ budú predvedené v jednej piesni bez použitia mikrofónu, v druhej piesni s použitím mikrofónu.

Súťažiaca škola vysiela spevákov, pedagógov a korepetítorov na vlastné náklady. Súťažiaci, ktorí nemajú vlastného korepetítora, môžu v krajnom prípade požiadať o korepetítora usporiadateľa súťaže Pink Song 2019. Musia tak urobiť v prihláške súťaže Pink Song 2019 a spolu s prihláškou zaslať aj notový materiál.

 Zloženie poroty

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na oznam  zloženia poroty najneskôr v deň konania súťaže.

Hodnotenie a ocenenia

Porota hodnotí súťažný výkon ako celok. Odborná porota udeľuje v každej kategórii umiestnenie v zlatom, striebornom a bronzovom pásme na základe dosiahnutého počtu bodov a ďalšie mimoriadne interpretačné ceny. Porota má právo neudeliť niektoré z ocenení v pásmach.

Súťažiaci s najvyšším počtom bodov zo všetkých kategórii bude ocenený titulom „Absolútny víťaz súťaže Pink song 2018“.

Účastnícke poplatky

16 eur za súťažiaceho (25 eur, ak súťažiaci súťaží súčasne v 2 kategóriách),
16 eur za pedagóga,
16 eur za korepetítora
V účastníckom poplatku sú zahrnuté prevádzkové náklady na organizáciu súťaže, obed a občerstvenie pre súťažiacich, korepetítorov a pedagógov.

Vyplnené prihlášky spolu s kópiou dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku treba poslať najneskôr do 29. marca 2019 na poštovú adresu školy:

Kategórie A a B (ZŠ a ZUŠ)
SZUŠ PinkHarmonyStudio
J. Jesenského 42
960 01 Zvolen

Kategórie C a D (konzervatóriá)
Súkromné konzervatórium PinkHarmony
J. Jesenského 42
960 01 Zvolen

alebo elektronickou formou na emailovú adresu: info@pinkharmony.sk

V prípade zasielania prihlášky v elektronickej podobe bude súčasťou prihlášky skenované potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku.
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na číslo účtu:

Kategórie A a B (ZŠ a ZUŠ)
SK40 1111 0000 0066 2748 2004
Kód banky: 1111
VS 26042019

Kategórie C a D (konzervatóriá)
SK31 1111 0000 0000 0520 7000
Kód banky: 1111
VS 26042019

Do správy pre prijímateľa je potrebné napísať: „Pink Song účastnícky poplatok“

Neúplné prihlášky nebudú akceptované.

V prípade Vašej neúčasti zaniká nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.

Kontakt a informácie:
technické a organizačné otázky: Daniela Kmeťková, Súkromné konzervatórium PinkHarmony – 0918 958 780, info@pinkharmony.sk

odborné otázky: Mgr. Oľga Brozmanová, PhD., SZUŠ PinkHarmonyStudio – 0908 176 253, brozmanova.olga@pinkharmony.sk

Organizácia súťaže a časový harmonogram súťaže bude upresnený a zverejnený po uzavretí a spracovaní prijatých prihlášok.
Predpokladaný začiatok súťaže je od 7.30 – 8.45 (prezentácia), od 9.00 bude prebiehať samotná súťaž. Presný harmonogram a poradie súťažiacich bude oboznámený vysielajúcim školám prostredníctvom elektronickej pošty najneskôr 3 dni pred dňom konania súťaže.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a prajeme veľa úspechov.

PaedDr. Mgr. art. Ingrid Pinková, ArtD.
riaditeľka školy

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top