História a poslanie

Komplex škôl športu a umenia PinkHarmony (Športové  gymnázium, Konzervatórium, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Základná umelecká škola) sú mladými a modernými organizáciami. Školy PinkHarmony boli postupne zriaďované od roku 2005 PaedDr. et Mgr. art. Ingrid  Pinkovou , ArtD.

Ako sa to celé začalo

„Myšlienka  vzniku mojich „štyroch detí“, teda škôl bola jednoduchá. Chcela som zlepšiť klavírne vyučovanie a dosahovať s deťmi v adolescentnom veku lepšie výsledky. Najlepšie bolo začať v ranom veku. Začalo sa to v materskej škole na Hrnčiarskej ulici, kde som už dávno predtým, asi v roku 1983, robila s deťmi rozšírenú hudobnú výchovu. Neskôr sme v  Materskej škole na Hrnčiarskej ulici pripravili projekt, ponúkli ho rodičom a začali výučbu. Boli sme inšpirované alternatívnou Waldorfskou školou a radosť detí pri našich činnostiach bola prekvapujúca. Mala značný úspech a tak sme ju rozšírili do štyroch škôlok vo Zvolene. O dva roky sme sa s deťmi začali vážnejšie venovať spevu. S deťmi sme začali pracovať a malý „prípravný zborík“ bol na svete. Tešili sme sa, že deti pribúdali a keď ich bolo asi 120, napadla mi myšlienka pokračovania v našom vzdelávaní. Tak sa zrodil nápad založiť základnú umeleckú školu.“

PaedDr. Mgr. art. Ingrid Pinková, ArtD.,

zriaďovateľka Škôl športu a umenia PinkHarmony

 

     Kto miluje prax bez teórie, je ako námorník,

    ktorý vstúpi na loď a nevie kam jeho loď pláva.

    Takisto ľahkomyseľný je ten, kto má schopnosť

    perfektne navigovať, ale pláva na deravej lodi.        

                                                         Leonardo da Vinci

.

.

 • Ponuka našich škôl vyplýva a je zameraná na rozvoj kompetencií talentovaných žiakov.

 • Pri formulovaní cieľov vzdelávania sa rešpektujú zmeny a smerovania, ktoré prebiehajú vo vývoji spoločnosti (vo vede, technike, kultúre, atď.). Sústava cieľov vytvára hierarchiu, v ktorej nižšie ciele vyplývajú z vyšších a tomuto sú podriadené ciele vzdelávania, ktoré sú zaradené do:

 • cieľov jednotlivých študijných odborov

 • cieľov vyučovacích predmetov

 • cieľov tematických celkov

 • cieľov vyučovacích hodín

 • cieľov v učebných osnovách

 • špecifických cieľov

Hodnoty:

 • Sebareflexia je krokom dopredu

 • Iba slobodný človek je šťastný

 • V našej škole zažije úspech každý

 • Každý človek je individualitou a tú akceptujeme

 • Zodpovednosť je u nás na prvom mieste

Poslanie:

 • Naša škola je komunitou šťastných, učiacich sa ľudí, schopná rozumieť nielen umeniu, ale byť  pripravená pre úspešný život v meniacej sa globálnej spoločnosti.

Vízia:

Sme školy, kde sa každý žiak rozvíja slobodne, učí sa a má podmienky pre rozvoj aktívnej a zmysluplnej športovej, umeleckej i pedagogickej činnosti v súvislosti s napĺňaním kréda: Vychovať človeka budúcnosti.

V roku školskom roku 2006/2007 bola naša SZUŠ zaradená  do siete škôl spolu s gymnáziom, kde žiaci mohli rozvíjať svoje umelecké i športové nadanie. O rok neskôr sme otvorili aj konzervatórium nielen za účelom šírenia umenia a kultúry, ale aj na základe prvých skúseností s gymnáziom, pretože niektoré deti sa vďaka alternatívnemu učebnému plánu rozhodli študovať iba umenie. Dnes už je naše gymnázium zamerané čisto na šport. V roku 2012 bola zaradená do siete škôl naša najmladšia stredná umelecká škola zameraná na scénické výtvarníctvo. Od školského roku  2008/2009 do 2014/2015 boli naše školy v priestoroch na Kalinčiakovej ulici vo Zvolene a na ulici Višňovského. Od školského roku 2015/2016 sú naše priestory na ulici J. Jesenského  42 vo Zvolene. Zároveň ponúkame možnosť navštevovať školu i v centre mesta na Hviezdoslavovej ulici. Dnes teda ponúkame mladým ľuďom možnosť vzdelávať sa v umení a športe v komplexe škôl.

Mnohé z detí, s ktorými sme začínali v škôlke sú dodnes našimi žiakmi.  Koncertujú, chodia na súťaže, reprezentujú, získavajú ocenenia. Naši absolventi úspešne študujú na vysokých školách a mnohí sú dnes už naši kolegovia.

Poslaním školy je poskytovanie komplexných služieb v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania. Dôraz kladieme na rozvoj talentu žiaka a na rozvíjanie lásky k umeniu. Vedieme pedagógov a žiakov k tomu, aby prezentovali svoju prácu na verejnosti a odovzdávali a šírili hodnoty umenia aj ďalším….rodičom, súrodencom, priateľom. Okrem umenia vzdelávame žiakov aj v oblasti informačných technológií. Ich nadobudnuté vedomosti sa odrazili aj na niekoľkých ročníkoch Projektu IKT, ktoré je zamerané na gramotnosť v informačných technológiách, kde sa môžu žiaci zamerať na množstvo zaujímavých tém.

Prví absolventi Gymnázia ukončili maturitou v roku 2009 a Konzervatória (4+2 roky s Absolventskými skúškami – DiS. art.) v roku 2012.

Naši absolventi dosiahli počas štúdia (alebo tesne po absolvovaní) významné úspechy – za všetky napr.:

– finalistka celoslovenskej súťaže SUPERSTAR 2009,

– reprezentanti Slovenska v hokeji –  juniorská kategória,

– reprezentant Slovenska v tenise,

– majstri kraja vo Floorballe,

– vicemajsterka Európy vo svojej kategórii karate,

– víťazka celoslovenskej súťaže Muzikálového festivalu Brusno 2012,

– majster Slovenska v extraligovej hokejovej celoslovenskej súťaži

– úspešné ročníky IKT

– svetové majstrovstvo – Majstrovstvá sveta vo fitness detí Novi Sad Srbsko, majsterka sveta: Nelli Novodomská, kat. 10-11 roč. dievčat

– prvé miesta na husľových súťažiach Zlatá struna a Husľová súťaž M. S. Trnavského 2015

 

ZVOLEN Z NEBA O PINKHARMONY

 

Ako by ste charakterizovali Vašu školu? Čo je Vašou hlavnou činnosťou?

Školy PinkHarmony reprezentujú tri stredné školy a jednu základnú umeleckú školu. Všetky školy sú riadne evidované v Zozname škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR. Súkromné športové gymnázium, s klasickým 4-ročným denným štúdiom je zamerané na vzdelávanie aktívnych športovcov všetkých športov, hrajúcim a reprezentujúcim SR doma i v zahraničí. Individuálnym študijnym plánom je možné žiakom umožniť reprezentovať SR i dlhodobo v zahraničí. Súkromné konzervatórium umožňuje štúdium hudby, tanca, spevu a HDU v šesťročnom súvislom vzdelávaní. Súkromná stredná umelecká škola scénického výtvarníctva umožňuje žiakom venovať sa štúdiu vlásenkárstva, scénografie a propagačného výtvarníctva. Školy PinkHarmony vytvorili pre svojich študentov Komorné divadlo Jána Mieroslava Pinku a internetovú televíziu Stred.tv, kde rozvíjajú študenti talent praktickými skúsenosťami, v podmienkach profesionálneho prostredia. Je založený Zmiešaný mládežnícky spevácky zbor PinkHarmony.

 

Čo je primárnym cieľom, resp. poslaním Vašich škôl?

Vychovávať šťastných učiacich sa ľudí. Výchovno-vzdelávací proces je úzko prepojený s praxou. Tak vedením športovcov, väčšinou dvojfázovo trénujúcich, ako aj výkonných umelcov vedieme k profesionalite i k ďalšiemu vzdelávaniu na vysokých školách.

 

Prečo by si žiak mal vybrať práve Vás? V čom vynikáte oproti svojej konkurencii?

Podmienky ku štúdiu na všetkých stredných školách PinkHarmony sú nadštandardné! Na týchto školách sa profesionálne prakticky už počas štúdia pripravujú študenti v odborných “učebniach”: v Komornom divadle J.M.Pinku (študijné odbory hudba, spev, tanec, HDU, ale aj študenti scénografie v praktických prácach – tvorba kostýmov, účesov, masiek a kulís) a pri tvorbe vysielania internetovej televízie Stred.tv (práca pred kamerou, práca s mikrofónom, príprava scenára, práca v teréne mimo školy pri rôznych športových a umeleckých podujatiach, nielen školy, ale aj mesta Zvolen). Ďalej je to praktická spolupráca s profesionálnymi telesami Divadla J.G. Tajovského vo Zvolene a Štátnou operou v Banskej Bystrici, kde naši umelci buď alternujú v riadnych predstaveniach týchto telies, alebo vystupujú so svojim programom v ich štúdiách. Spolupráce so športovými trénermi zase umožňuje plynulé vzdelávanie počas náročnej prípravy a reprezentácie mladých športovcov.

Akým spôsobom prispievate k rozvoju Slovenska, mesta, resp. regiónu, v ktorom pôsobíte?

Naši študenti, tak umelci, ako aj športovci sú reprezentantmi nielen mesta Zvolen, ale aj Banskobystrického kraja i Slovenska. Umelci získali mnoho ocenení v súťažiach okresných, krajských, či celoslovenských. Športovci obdobne, no s dodatkom už mnohých reprezentantov SR v zahraničí (vodný slalom, karate, volejbal, hokej i futbal).

 

Keby ste mali vyzdvihnúť jednu zaujímavosť o Vašej škole, ktorá by to bola?

Školy PinkHarmony vo Zvolene oslávili tento rok (2016) 10 rokov!

 ————————————————————————————-

Ročný program Komorného divadla J.M.Pinku žiakov Konzervatória a tvorba zaujímavých reportáží v internetovej televízii Stred.tv (viď www.pinkharmony.sk) dokumentuje bohatú umeleckú činnosť študentov. Pedagogické skúsenosti naši žiaci nadobúdajú prostredníctvom praxe na našej ZUŠ.

 

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top