Študijné odbory ŠUP

8260 M propagačné výtvarníctvo
8270 M scénická kostýmová tvorba
8278 M maskérska tvorba
8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
8273 M scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Dĺžka vzdelávania a prípravy: štyri roky

Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štvorročné štúdium absolventov základnej školy

Študijné odbory sú určené pre: dievčatá, chlapcov

Podmienky na prijatie do študijného odboru:
– úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
– preukázanie požadovaných vstupných vedomostí a zručností formou talentovej skúšky

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania:
– úplné stredné odborné vzdelanie
– klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED – 3A

Nadväzujúca odborná príprava: štúdium na vysokých školách predovšetkým výtvarného zamerania, pedagogického zamerania a iných vysokých školách rovnako ako absolventi ostatných stredných škôl

Charakteristika študijných odborov

8260 M propagačné výtvarníctvo

– štúdium pripraví absolventa tak, aby sa vedel orientovať v oblasti výtvarného umenia, aby bol schopný riešiť úlohy v oblasti výtvarnej propagácie a grafického dizajnu s uplatnením súčasných technických a technologických možností. Zároveň rozvíjame jeho tvorivé schopnosti spolu so schopnosťou tvorby samostatných riešení, či spolupráce v pracovnom tíme. Štúdium poskytuje poznatky v oblasti použitia nových technológií vo výstupnom výtvarnom spracovaní produktu.

Pracovné uplatnenie absolventa: v propagačných, reklamných firmách a agentúrach, informačných centrách, dizajnových štúdiách, štúdiách vizualizácie architektonického riešenia interiérov i exteriérov, vo vlastných návrhárskych a realizačných firmách

8270 M scénická kostýmová tvorba

– štúdium v odbore pripravuje absolventa na prácu v oblasti navrhovania, výtvarného stvárnenia a realizáciu kostýmov pre oblasť filmovej, divadelnej a televíznej tvorby a tak isto aj na tvorbu súčasného odevného dizajnu. Uplatnenie nájde v oblasti scénickej kostýmovej tvorby, výpravy umeleckých predstavení, v módnej alebo reklamnej tvorbe.

Pracovné uplatnenie absolventa: v odevnej, umelecko-výtvarnej, divadelnej, filmovej a televíznej tvorbe, aranžérskych a umelecko-dekoračných dielňach, vo vlastných návrhárskych a realizačných firmách

8278 M maskérska tvorba

–  štúdium pripravuje absolventa na uplatnenie v oblasti parochniarstva, maskérstva, hairstylingu a fotostylingu. Nadobudnuté zručnosti bude vedieť využiť pri tvorbe s uplatnením historických vzorov i vlastného tvorivého prístupu v rámci moderných trendov. Uplatnenie nájde v oblasti vizážistiky, vlasového dizajnu a líčenia v nadväznosti na štýl odievania v divadelnej, filmovej, televíznej tvorbe ale i v reklamnej oblasti.

Pracovné uplatnenie absolventa: v umelecko-výtvarnej, divadelnej, filmovej a televíznej tvorbe, pri navrhovaní a realizácii maskérskej časti scénických výprav, hairstyling, fotostyling, líčenie a maskovanie na každú príležitosť, vo vlastných návrhárskych a realizačných firmách

8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

–  štúdium je zamerané na prípravu absolventa v oblasti navrhovania hračiek a dekoratívnych predmetov uplatniteľných v umeleckých a remeselných dielňach, divadlách, filmovej a televíznej tvorbe a aj v priemyselnej výrobe. Oboznámi sa so základnými výtvarnými a výrobnými zručnosťami od výtvarného návrhu až po remeselnú realizáciu rôznych druhov hračiek. Oboznámi sa so zákonitosťami návrhu a výroby hračiek s uplatnením vlastnej tvorivosti a invenčnosti.

Pracovné uplatnenie absolventa: v umelecko-výtvarnej, divadelnej, filmovej a televíznej tvorbe, v remeselnej, bábkarskej i grafickej dielni, reklamnej agentúre, grafickom dizajne, aranžérskej dielni, vo vlastných návrhárskych a realizačných firmách

8273 M scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba

– štúdium pripravuje absolventa na tvorbu výtvarných návrhov s uplatnením slohových a historických vzorov, ale aj na navrhovanie v oblasti inscenovania súčasných diel. Pripravuje stredných výtvarných pracovníkov pre oblasť navrhovania a následnej realizácie scénickej divadelnej, televíznej i filmovej tvorby tak, aby bol schopný realizovať vlastné návrhy v podobe použitia slohových historických prvkov alebo ako výstup súčasnej modernej scénickej tvorby.

Pracovné uplatnenie absolventa: v umelecko-výtvarnej, divadelnej, filmovej a televíznej tvorbe, v prevádzkach divadiel, televíznych a filmových štúdiách a ateliéroch, ako samostatný javiskový výtvarník, asistent scénických výtvarníkov, vo vlastných firmách

 

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top