Študijné odbory ŠUP

Študijné odbory:
– 8641 M 00 – propagačné výtvarníctvo
– 8642 M 01 – scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba
– 8642 M 02 – scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba
– 8642 M 04 – scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba
– 8646 M 00 – tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Dĺžka vzdelávania a prípravy: štyri roky

Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štvorročné štúdium absolventov základnej školy

Študijné odbory sú určené pre: dievčatá, chlapcov

Podmienky na prijatie do študijného odboru:
– úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
– preukázanie požadovaných vstupných vedomostí a zručností formou talentovej skúšky

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania:
– úplné stredné odborné vzdelanie
– klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED – 3A

Nadväzujúca odborná príprava: štúdium na vysokých školách predovšetkým výtvarného zamerania, pedagogického zamerania a iných vysokých školách rovnako ako absolventi ostatných stredných škôl

Charakteristika študijných odborov

Propagačné výtvarníctvo: štúdium pripraví absolventa tak, aby sa vedel orientovať v oblasti
výtvarného umenia, aby bol schopný riešiť úlohy v oblasti výtvarnej propagácie a grafického dizajnu
s uplatnením súčasných technických a technologických možností. Zároveň rozvíjame jeho tvorivé
schopnosti spolu so schopnosťou tvorby samostatných riešení, či spolupráce v pracovnom tíme.
Štúdium poskytuje poznatky v oblasti použitia nových technológií vo výstupnom výtvarnom spracovaní
produktu.

Scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba: štúdium v odbore pripravuje absolventa na prácu
v oblasti navrhovania, výtvarného stvárnenia a realizáciu kostýmov pre oblasť filmovej, divadelnej
a televíznej tvorby a tak isto aj na tvorbu súčasného odevného dizajnu. Uplatnenie nájde v oblasti
scénickej kostýmovej tvorby, výpravy umeleckých predstavení, v módnej alebo reklamnej tvorbe.

Scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba: štúdium pripravuje absolventa na tvorbu
výtvarných návrhov s uplatnením slohových a historických vzorov, ale aj na navrhovanie v oblasti
inscenovania súčasných diel. Pripravuje stredných výtvarných pracovníkov pre oblasť navrhovania
a následnej realizácie scénickej divadelnej, televíznej i filmovej tvorby tak, aby bol schopný realizovať
vlastné návrhy v podobe použitia slohových historických prvkov alebo ako výstup súčasnej modernej
scénickej tvorby.

Scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba: štúdium pripravuje absolventa na uplatnenie v oblasti
parochniarstva, maskérstva, hairstylingu a fotostylingu. Nadobudnuté zručnosti bude vedieť využiť pri
tvorbe s uplatnením historických vzorov i vlastného tvorivého prístupu v rámci moderných trendov.
Uplatnenie nájde v oblasti vizážistiky, vlasového dizajnu a líčenia v nadväznosti na štýl odievania
v divadelnej, filmovej, televíznej tvorbe ale i v reklamnej oblasti.

Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov: štúdium je zamerané na prípravu absolventa v oblasti
navrhovania hračiek a dekoratívnych predmetov uplatniteľných v umeleckých a remeselných dielňach,
divadlách, filmovej a televíznej tvorbe a aj v priemyselnej výrobe. Oboznámi sa so základnými
výtvarnými a výrobnými zručnosťami od výtvarného návrhu až po remeselnú realizáciu rôznych
druhov hračiek. Oboznámi sa so zákonitosťami návrhu a výroby hračiek s uplatnením vlastnej
tvorivosti a invenčnosti.

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top