O škole SK

Šanca pre talentovaných deviatakov!

Konzervatórium – Promo

Je spev to, v čom vynikáš? Herectvo? Tanec? Alebo hráš na nejakom hudobnom nástroji? A chceš sa so svojím talentom uplatniť vo svojom budúcom živote? My ti pomôžeme. Na našom Konzervatóriu PinkHarmony sme jedna veľká rodina a pomáhame si vždy a všade. Ale čo ti budeme rozprávať…pozri sa sám/sama…alebo príď na DOD 🙂

Uverejnil používateľ PinkHarmony: Konzervatórium • Gymnázium • SUŠSV • ZUŠ Pondelok 17. februára 2020

 

Škola v porovnaní s človekom žije v inej časovej dimenzii. Prechádzajú ňou stále ďalšie a ďalšie generácie žiakov. Každý rok sa lúčime s maturantmi a absolventmi a v septembri k nám prichádzajú noví žiaci, ktorých rodičia vedia, aké hodnoty prinášajú umenie a krása do nášho života. Preto svojim deťom umožnia, aby prostredníctvom umeleckého vzdelávania rozvíjali svoju prirodzenú tvorivosť, odhaľovali krásu a podieľali sa na jej tvorbe. Záujem mladých ľudí o štúdium našich odborov signalizuje, že svetlo poznania a pôsobivosť umenia je pre mnohých ľudí stále celoživotnou potrebou. Preto sa všetci pedagógovia našej školy snažia napĺňať jej základné poslanie – poskytovať žiakom vedomosti a zručnosti v umeleckých odboroch, ktoré si zvolili. Spoločne pre nich vytvárame vhodné podmienky, snažíme sa, aby mali vo svojom okolí dostatok porozumenia, a aby boli za svoje dobré výsledky náležite ohodnotení.

Každý žiak nášho konzervatória dostáva počas 6-ročného (prípadne 4-ročného) štúdia priestor a šancu na zdokonalenie sa vo svojom talente, môže objavovať zákutia umenia i praktického života, a vytvárať si tak dobrý štart do ďalšieho profesionálneho života. Po ukončení štúdia na našej škole by mal byť schopný dotvárať kultúrne dianie vo svojom regióne. Vzdelanie, ktoré im poskytuje naše konzervatórium, je komplexné – zahŕňa všeobecnovzdelávacie predmety, cudzie jazyky, umelecko-teoretické predmety (napr. dejiny hudby, dejiny divadla, dejiny tanca, rozbor umeleckých diel), ale najmä umelecké predmety. Neodmysliteľnou súčasťou našich učebných osnov sú hodiny klasického, ľudového i moderného tanca, herectva, pantomímy, spevu, hry na hudobnom nástroji, moderovania, práce pred kamerou a s mikrofónom, zborového spevu, spevu alebo hry v kapele, hry v orchestri a podobne. Okrem prepojenia teórie s praxou zabezpečujeme svojim žiakom aj možnosť verejného vystupovania prostredníctvom našej internetovej televízie StredTV a Komorného divadla J. M. Pinku, bohaté možnosti kultúrneho a umeleckého vyžitia, zapájania sa do žiackych projektov a mimoškolských súťaží.

Šťastím pre dobrého učiteľa je totiž poznanie, že jeho úsilie našlo odozvu v duši mladého človeka a šťastím pre mladého človeka je dobrý učiteľ.

Bližšie informácie Vám poskytne zriaďovateľka Konzervatória PinkHarmony Zvolen:

PaedDr., Mgr. art. Ingrid PinkováArtD., na t.č. 0905 618 850.

Email: info@pinkharmony.sk

Adresa: Súkromné konzervatórium, Jesenského 42, Zvolen, 960 01

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top