Spolupráca SK

DJGT Zvolen

Divadlo Jozefa Gregora – Tajovského (DJGT) vo Zvolene vzniklo v roku 1949 ako Stredoslovenské divadlo. V súčasnosti je jeho zriaďovateľom Banskobystrický samosprávny kraj. DJGT pôsobí ako profesionálne činoherné divadlo so širokým repertoárovým záberom. Uvádza svetové i domáce tituly, klasiku i súčasnú tvorbu.

Žiaci Súkromného konzervatória Pink Harmony sa ako hostia niekoľkokrát ročne predstavujú divákom DJGT so svojimi inscenáciami, absolventskými predstaveniami či koncertmi.

 KKĽŠ Zvolen

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene je verejná regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň a je metodickým, poradenským a konzultačným pracoviskom verejných knižníc Banskobystrického kraja. Ponúka výpožičné služby, čitáreň, študovňu, oddelenie spoločenskovednej a umelecko-vednej literatúry a hudobnú poslucháreň, on-line katalógy..

Súkromné konzervatórium Pink Harmony pravidelne spolupracuje s KKĽŠ pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí či umeleckých programov.

 

 Štátna opera Banská Bystrica

 Štátna opera v Banskej Bystrici patrí medzi významné slovenské divadelné súbory. Inscenuje operné, operetné, muzikálové, baletné a koncertné diela na domácej pôde ako aj v zahraničí.  Sprostredkováva diela zahraničných aj slovenských autorov.

Súkromné konzervatórium Pink Harmony intenzívne spolupracuje so sólistami i členmi orchestra ŠO v Banskej Bystrici.

 

ŠVK Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je univerzálna vedecká knižnica sídliaca v Banskej Bystrici. Pôsobí ako jediná vedecká knižnica v regióne Stredného Slovenska.

Žiaci a pedagógovia Súkromného konzervatória pravidelne účinkujú na podujatiach organizovaných ŠVK (napr. Sviatok hudby)

 

 

 

 

 Mesto Zvolen

 Súkromné konzervatórium spolupracuje s mestom Zvolen pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí.

 

 

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Akadémia umení v Banskej Bystrici (skr. AU) so sídlom v Banskej Bystrici je verejná vysoká škola. AU ponúka umelecké vzdelanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Súkromné konzervatórium Pink Harmony pripravuje žiakov na štúdium na AU, naši žiaci sa zúčastňujú podujatí AU (predstavenia, workshopy, festivaly), spolupracujeme s pedagógmi AU

 

 

 

 

 

 

 

Stred TV

Stred TV – Stredisko odborného vzdelávania a praxe pre audiovíziu a multimédiá, ktoré úzko spolupracuje so Školami športu a umenia PinkHarmony, rozvíja odborné kompetencie študentov v oblasti audiovízie, filmu, hereckej tvorby, športu, hudby, tanca, maskérskej, kostýmovej a scénickej tvorby. Tvorbu a príspevky prinášajú mladí ľudia, žiaci Konzervatória, Gymnázia a ZUŠ. Výroba sa realizuje v rámci stredoškolskej odbornej výučby, praxe a umeleckých predmetov- moderovanie, práca pred kamerou a s mikrofónom.

www.stred.tv

 

 

 

 

 

 

Podpolianske osvetové stredisko

Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene je príspevková organizácia s právnou subjektivitou, jej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.

Súkromné konzervatórium Pink Harmony pravidelne pripravuje umelecký program na slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Štúrov Zvolen.

Miestna organizácia Matica slovenská

MS pôsobí ako národnoprospešná, nezávislá, nadstranícka, nadkonfesijná, nadrezortná národná a kultúrna ustanovizeň Slovákov žijúcich doma i v zahraničí. Postavenie MS je nezastupiteľné, jedinečné a nenahraditeľné. Svojimi zásluhami, ale aj svojím historicko-spoločenským poslaním má osobitné postavenie v spoločnosti, keďže štát jej v zhode s rozvojom slovenskej štátnosti vymedzil úlohy, ktorých dlhodobé ciele napomáhajú rozvíjať a chrániť slovenskú reč, kultúru a tradície, ktorými obohacuje nielen svoj život, ale aj kultúrne dedičstvo európskych národov a svetového spoločenstva národov. Systematicky rozvíja duchovný, národný, kultúrny a spoločenský život Organizačný poriadok MS 3 všetkých príslušníkov slovenského národa, ako aj ostatných spoluobčanov žijúcich na území Slovenskej republiky. Intenzívne sa podieľa na rozvoji slovenskej vedy, kultúry, školstva a všetkých foriem spoločenského života, ktoré prispievajú k upevňovaniu národného sebauvedomenia.

Žiaci škôl športu a umenia Pink Harmony sú kolektívnym členom Matice slovenskej, ktorí pravidelne v súčinnosti s MO MS pripravujú umelecký program na slávnostné príležitosti.

Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen

Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen jenezisková organizácia s právnou subjektivitou, ktorá združuje vysokoškolských pedagógov, rétorov, jazykovedcov, žurnalistov a spisovateľov. Jeho cieľom je rozvíjať národné cítenie a vlastenectvo cez Projek Štúrov Zvolen. Autorom Projektu je Ján Mieroslav Pinka. Súčasťou Projektu sú celoslovenské súťaže v rétorike (Štúrov Zvolen. zaloťený v r. 1965), celoslovenskej súťaže v žurnalistike (Štúrovo pero, zal. v r. 1992), vlastivedný Národný vystup na pustý hrad pri príležitosti Štúrovho Zvolena a Parková galéria Ľ. Štúra vo Zvolene (založená v r. 1966).

Súkromné konzervatórium Pink Harmony pravidelne pripravuje umelecký program na slávnostné vyhodnotenia celoslovenských súťaží a podujatí Projektu Štúrov Zvolen. Žiaci škôl umenia a športu PinkHarmony sú kolektívnym členom OS Štúrov Zvolen.

Mascott s r.o.

Mascott je kultúrno a produkčno-eventová agentúra. Pracovný team agentúry je voľným spojením skupiny profesionálov z niekoľkých oblastí s dlhoročnými skúsenosťami. Dlhodobo spolupracujú s renomovanými slovenskými a českými umelcami, organizujú projekty, pripravujú firemné i spoločenské eventy, spoločenské, umelecké, zábavné a vzdelávacie akcie, detské programy, vernisáže, výstavy, módne prehliadky ap. Asi najznámejším je podujatie FUBABY –  Festival umenia Banská Bystrica.

Súčasťou FUBABY  sú aj predstavenia a vystúpenia žiakov nášho konzervatória.

 

 

 

 

SAŽP

Slovenská agentúra životného prostredia je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraná na starostlivosť o životné prostredie, rozvoj environmentalistiky, uplatňovanie nástrojov environmentálnej politiky, zabezpečovanie prístupu k informáciám o životnom prostredí, environmentálnej informatiky, poradenstva, informovanosti, environmentálnej výchovy a vzdelávania, starostlivosti o krajinu. SAŽP každoročne organizuje celoslovenskú výtvarnú súťaž pre deti a mládež Zelený svet.

Súkromné konzervatórium Pink Harmony pravidelne pripravuje umelecký program na slávnostné vyhodnotenie súťaže Zelený svet

 

Spolupracujeme aj :  s organizáciou UNICEF, s Domom kultúry Zvolen, Základnými školami vo Zvolene, s obcou Slaská, s obcou Sása, s obcou Pliešovce, s obcou Dobrá Niva a ďalšími

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top