Maturita SŠŠ

Organizáciu maturitnej skúšky (MS) v školskom roku 2020/2021 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 72 – § 93) a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov.

PREDMETY MS

Žiak Strednej športovej školy PinkHarmony s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

  1. slovenský jazyk a literatúra
  2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov
  3. praktická časť odbornej zložky
  4. teoretická časť odbornej zložky

Cudzí jazyk

Externú časť (EČ) MS a písomnú formu internej časti (PFIČ) MS vykoná žiak len z jedného cudzieho jazyka. Žiak Strednej športovej školy PinkHarmony vykoná MS z povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, pričom vykoná všetky časti MS. Žiak si zvolí úroveň B1 alebo B2 pri prihlasovaní na MS.

 

Aktuálne informácie o MS nájdete na: www.nucem.sk

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top