Maturita SŠŠ

Organizáciu maturitnej skúšky (MS) v školskom roku 2020/2021 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 72 – § 93) a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

PREDMETY MS

Žiak Strednej športovej školy PinkHarmony s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

  1. slovenský jazyk a literatúra
  2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov
  3. voliteľný predmet
  4. voliteľný predmet

Cudzí jazyk

Externú časť (EČ) MS a písomnú formu internej časti (PFIČ) MS vykoná žiak len z jedného cudzieho jazyka. Žiak Strednej športovej školy PinkHarmony vykoná MS z povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, pričom vykoná všetky časti MS. Žiak si zvolí úroveň B1 alebo B2 pri prihlasovaní na MS.

Voliteľný predmet

Prvý voliteľný predmet – s aspoň 6 hodinovou dotáciou za celé štúdium (nie druhý cudzí jazyk) – napr.: MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, OBN, DEJ, INF, EKO – bez úrovní

Druhý voliteľný predmet – ľubovoľný zo zoznamu maturitných predmetov – bez úrovne a cudzí jazyk – úroveň B1 (nižšia), alebo B2 (vyššia) – bez EČ a PFIČ

 

Aktuálne informácie o MS nájdete na: www.nucem.sk

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top