Maturita SK

Organizáciu maturitnej skúšky (MS) v školskom roku 2020/2021 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 72 – § 93) a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov.

PREDMETY MS

Žiak konzervatória s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

  1. slovenský jazyk a literatúra
  2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov
  3. teoretická časť odbornej zložky
  4. praktická časť odbornej zložky.

Cudzí jazyk

Externú časť MS a písomnú formu internej časti MS vykoná žiak len z jedného cudzieho jazyka. Žiak konzervatória vykoná MS z povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, pričom vykoná všetky časti MS. Žiak si zvolí úroveň B1 alebo B2 pri prihlasovaní na MS.

Interná časť MS – Teoretická a praktická časť odbornej zložky je súbor odborných vyučovacích predmetov podľa vzdelávacieho programu študijného odboru školy.

Žiak môže vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy a praktickej časti odbornej zložky, ak:

  • úspešne ukončil príslušný ročník štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru,
  • vykonal externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky

Žiak vykoná maturitnú skúšku v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval.

Teoretickú časť odbornej zložky tvorí  25 tém, ktoré overujú teoretické vedomosti žiaka z odborných predmetov. Žiak odpovedá na jednu komplexnú otázku, tvorenú z viacerých predmetov.

Praktická časť odbornej zložky overuje praktické vedomosti žiaka z odborných predmetov. Žiak predvedie umelecký výkon v študovanom odbore.

 

Aktuálne informácie o MS nájdete na: www.nucem.sk

 

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top