O škole SŠŠ

Šanca pre talentovaných deviatakov!

Súkromná Stredná športová škola PinkHarmony vo Zvolene

Motto: “Na ustálených a vychodených cestách sa nikdy nič výnimočné nestane.” – J.W. Goethe

Toto motto veľmi dobre vystihuje našu športovú školu. Unikátne spojenie zdanlivo nespojiteľného sa stalo realitou. Všeobecné vzdelanie spojené s umením a športom si vyžaduje veľa úsilia všetkých zainteresovaných, teda študentov a pedagógov, ale ako história ukázala, je to možné a naši študenti dosahujú výborné výsledky v umeleckých súťažiach, ale aj na poli športu. Náročné spojenie vzdelávania popri vrcholovom športe a dosahovanie dobrých výsledkov v obidvoch oblastiach bolo a je cieľom našich pedagógov. Už 10 rokov fungovania gymnázia – dnes strednej športovej školy ukázalo cestu pre ďalšie napredovanie. Už od začiatku sa radíme výsledkami maturitných skúšok medzi prvých v okrese a kraji. Naša škola vychovala veľa športovcov – reprezentantov v rôznych športových odvetviach.

Súkromná stredná športová škola PinkHarmony má špeciálne zameranie na športovú výchovu; poskytuje možnosť odborného rozvíjania športových schopností a daností žiakov popri gymnaziálnom vzdelávaní. Talent žiakov sa rozvíja pod odborným vedením profesionálnych pedagógov a trénerov.

Stredná športová škola sa zameriava na zmysluplné vyplnenie voľného času mladých ľudí, vyučovanie  prebieha v netradičnom časovom rozpätí, v kreatívnej a príjemnej atmosfére. Vychováva a vzdeláva mladého človeka v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuálny a mravný rozvoj, pripravuje na tvorivú prácu a poskytuje estetickú, umeleckú, náboženskú výchovu a športovú prípravu. Schopnosti každého jedinca sa rozvíjajú s ohľadom na jeho intelektuálne, povahové, vôľové a fyzické vlastnosti.

Dôraz kladieme na aktívne učenie sa , vedieme žiaka k poznávaniu sveta rozumom, ale i srdcom. Každému dávame šancu byť úspešným.

__________

Bližšie informácie Vám poskytne riaditeľ školy:

PaedDr. Juraj Družbacký na t. č. 0917 213 108

Adresa: Súkromná stredná športová škola, Kalinčiakova 87, Zvolen, 960 01 (so sídlom na ul. Jesenského 42)

Školné pre denné štúdium na SŠŠ je 30,- € / mesiac. Pri individuálnych učebných plánoch (individuálnom štúdiu) je školné 45,-€ / mesiac.

Pre všetkých záujemcov o štúdium na našich školách otvárame prípravné kurzy.

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top