Maturita ŠUP

Organizáciu maturitnej skúšky (MS) v školskom roku 2020/2021 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 72 – § 93) a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov.

PREDMETY MS

Žiak strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

  1. slovenský jazyk a literatúra
  2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov
  3. teoretická časť odbornej zložky
  4. praktická časť odbornej zložky.

Cudzí jazyk

Externú časť MS a písomnú formu internej časti MS vykoná žiak len z jedného cudzieho jazyka. Žiak strednej odbornej školy vykoná MS z povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, pričom vykoná všetky časti MS. Žiak si zvolí úroveň B1 alebo B2 pri prihlasovaní na MS.

Teoretická a praktická časť odbornej zložky je súbor odborných vyučovacích predmetov podľa vzdelávacieho programu študijného odboru školy.

Teoretickú časť odbornej zložky tvorí  25 tém, ktoré overujú vedomosti žiaka z odborných predmetov. Žiak odpovedá na jednu komplexnú otázku, tvorenú z viacerých predmetov.

Praktická časť odbornej zložky sa môže vykonať jednou z nasledovných foriem:

  1. praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy
  2. obhajoba vlastného projektu
  3. realizácia a obhajoba experimentu
  4. obhajoba úspešných súťažných prác
  5. predvedenie umeleckého výkonu.

Dobrovoľný predmet

Žiak môže dobrovoľne vykonať MS aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy, v ktorých sa vzdelával. Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj absolvovanie len externej časti MS, internej časti MS, jednej z foriem internej časti MS alebo ich kombinácie.

Aktuálne informácie o MS nájdete na: www.nucem.sk

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top