Tanec

Študijný odbor Tanec poskytuje žiakom v prvom rade priestor, možnosti a čas na rozvoj svojich schopností, ktoré si žiak zvolí a  preukáže svoje predpoklady, danosti a chuť rozvíjať ich ďalej. Odbor tanec pripravuje žiakov tak, aby po jeho absolvovaní vedeli kvalitne plniť úlohy, ktoré bude od nich vyžadovať umelecká alebo pedagogická prax, prípadne ďalšie štúdium na vysokej škole.

 

 

 

 

 

Cieľom tanečného odboru je pripraviť absolventa školy pre všestranné uplatnenie v danej profesii. Žiak po absolvovaní šesťročného tanečného odboru konzervatória musí dokonale ovládať techniku klasického, moderného, a ľudového tanca. Vďaka zvládnutiu náročnej techniky klasického tanca, získava schopnosť  koordinácie pohybov, silu, zdatnosť a vytrvalosť. Tým dochádza nielen k fyzickému ale aj k harmonickému rozvoju osobností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V priebehu štúdia žiak študuje tanečné techniky a to klasický tanec, moderný tanec, ľudový tanec a tanečnú literatúru všetkých štýlových období. Žiak sa naučí rozlišovať a umelecky stvárňovať diela rôznych choreografov,  hudobných skladateľov a interpretovať ich v súlade so štýlovými požiadavkami danej doby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie pracovať na tanečných technikách na základe rozvíjania technických cvičení, aplikovaných na danú techniku a zdokonaľuje tak tanečný prejav, hudobné a rytmické cítenie. Žiak získa orientáciu v  odbornej literatúre tanečných techník a môže využívať takto získané poznatky v umeleckej praxi. Je schopný na vyššej odbornej úrovni podať profesionálny umelecký výkon, dokáže samostatne, umelecky originálne a pútavo tvoriť, je pripravený aplikovať získané vedomosti, umelecké schopnosti a zručnosti v profesionálnej praxi, či už ako sólista alebo ako zborista umeleckých telies. Dokáže interpretovať a tvoriť čistý tanečný prejav a pod vedením choreografa a tanečného pedagóga pracovať v profesionálnych umeleckých telesách. Žiak nadobúda správne tanečné návyky, držanie tela, tanečnú techniku, hudobné a rytmické cítenie a v neposlednom rade znalosti prepojenia tanca s hereckým prejavom.

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top