Prijímanie SK

Súkromné konzervatórium, J. Jesenského 624/42, 960 01 Zvolen,

EDUID: 100010919

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK TU.

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 2. KOLO TU.

2. kolo prijímacích skúšok:
 20 6. 2023 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do
prvého ročníka podľa § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Termín podania prihlášok: do 12. 6. 2023

Prihláška na štúdium:
 Prihláška na štúdium na strednej škole pre školský rok 2023/2024 tu
 Pokyny k vyplňovaniu prihlášky tu
 Prihláška na štúdium pre uchádzačov s ukončeným stredoškolským vzdelaním tu
 Prihláška na štúdium pre mimoriadnu formu štúdia tu
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti: tu
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium: tu
Vyhlásenie zákonných zástupcov k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých
sa rozhoduje v správnom konaní: tu

 

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre
školský rok 2023/2024:
 23. 6. 2023 (v čase od 0:00 do 23:59)

Požiadavky na prijímacie skúšky podľa študijných odborov pre školský rok 2023/2024 tu
Požiadavky na prijímacie skúšky podľa študijných odborov pre školský rok 2024/2025 tu
 8226 Q hudobno-dramatické umenie
 8227 Q tanec
 8228 Q spev tu
 8229 Q 01 hudba – skladba
 8229 Q 02 hudba – dirigovanie
 8229 Q 03 hudba – hra na klavíri
 8229 Q 04 hudba – hra na organe
 8229Q … hudba – hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu,
pozaune, tube, bicích nástrojoch
 8229 Q … hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, cimbale
 8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne

 

Bližšie informácie Vám poskytne zriaďovateľka a riaditeľka Súkromného konzervatória, J.
Jesenského 624/42, Zvolen:
PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD. mob. 0905 618 850, alebo študijné oddelenie mob. 0918 958
780
Vedenie školy si v prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov v
jednotlivých odboroch a študijných zameraniach z dôvodu nízkeho počtu prihlásených
uchádzačov, alebo nesplnenia kritérií prijímacích skúšok, vyhradzuje právo, že prijímacia
komisia posúdi, v ktorom zameraní zvýši predpokladaný počet prijatých, alebo rozhodne o
vykonaní 2. kola prijímacích skúšok.

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top