Plán práce SŠG

PLÁN PRÁCE NA ŠK. ROK 2020/2021

 

Plán práce pre školský rok 2020/2021 vychádza z analýzy predchádzajúceho školského roka, z plánu hlavných úloh ministerstva školstva, z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, z Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a  školské zariadenia , a pokynov zriaďovateľky.

Plán práce slúži ako pracovný materiál pre procesuálny, činnostný a výchovno-vzdelávací, chod školy a v prípade potreby bude aktualizovaný počas školského roka operatívnymi zmenami, vyplývajúcimi z aktuálnych skutočností. Plán práce organizačne zabezpečuje činnosť školy na jeden školský rok. V školskom roku 2020/2021 bude Stredná športová škola PinkHarmony poskytovať vzdelanie žiakom v štvorročnom štúdiu v študijnom odbore:

  • 7451 J Športové gymnázium
  • 7471 M Športový manažment

Nosným programom Súkromnej strednej športovej školy PinkHarmony je všestranná príprava žiakov na štúdium na vysokých školách, paralelne však pripravuje žiakov aj na vykonávanie niektorých činností v správe, kultúre, telovýchove a v ďalších oblastiach. Vo vyučovacom procese sa uplatňuje jednota výchovy a vzdelávania, spojenie školy so životom a usiluje sa o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého človeka. Vzdelávaním žiak získava primerané množstvo vedomostí a poznatkov, ktoré sú stanovené vzdelávacími štandardmi a učebnými osnovami zahrnutými v Školskom vzdelávacom programe pre jednotlivé vyučovacie predmety. Plán práce korešponduje s týmito primárnymi vzdelávacími intenciami a v ich zmysle usmerňuje činnosť školy.

 

Vedenie školy sa usiluje vytvárať podmienky na skvalitňovanie a modernizáciu vyučovacieho procesu. S týmto cieľom bude podporovať vzdelávanie učiteľov v rámci celoživotného vzdelávania pedagogických pracovníkov v projekte Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách, do ktorého je škola zapojená od školského roku 2008/2009. S týmto projektom súvisí aj skvalitnenie vybavenia školy počítačovou technológiou. V zmysle Stratégie informatizácie regionálneho školstva v rokoch 2011 – 2016 sa škola bude snažiť zvýšiť kvalitu vyučovania tým, že vytvorí pre žiaka adekvátne prostredie na vyučovanie s využitím informačných a komunikačných technológií a prostredníctvom nich optimalizuje podmienky aj pre jeho celoživotné vzdelávanie. Do plánov práce školy a Školského vzdelávacieho programu vedenie školy implementovalo informačné a komunikačné technológie ako integrálnu súčasť vzdelávania a finančnú gramotnosť.

Na základe Školského zákona bol vypracovaný Školský vzdelávací program. Vedenie školy sa sústredí na dopracovanie  školského vzdelávacieho programu tak, aby sme vytvorili špecifický typ školy, ktorý bude ponúkať pre žiakov atraktívne a kvalitné študijné programy.

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top