Talentové skúšky SŠŠ

Požiadavky na talentové skúšky pre Súkromnú strednú športovú školu  PinkHarmony v školskom roku 2022/2023 so špeciálnym zameraním platné od 1. februára 2022: 

Termín podania prihlášok žiakov na SŠ do 20. 3. 2022

7471 M – športový manažment 

Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach  na stredné školy pre školský rok 2022/2023 takto :

 Podmienky prijatia na štúdium v školskom roku 2022/2023:

 7471 M – športový manažment – talentové skúšky

 Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu na  strednej športovej škole môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

  • a) splnil podmienky prijímacieho konania – talentové skúšky
  • b) získal nižšie stredné vzdelanie

OBSAH TALENTOVEJ SKÚŠKY – PREZENČNE: NA STIAHNUTIE TU

OBSAH TALENTOVEJ SKÚŠKY – DIŠTANČNE: NA STIAHNUTIE TU

 

Vedenie školy si v prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov v jednotlivých študijných zameraniach z dôvodu nízkeho počtu prihlásených uchádzačov, alebo nesplnenia kritérií prijímacích skúšok, vyhradzuje právo, že prijímacia komisia posúdi, v ktorom zameraní zvýši predpokladaný počet prijatých, alebo rozhodne o vykonaní 2. kola prijímacích skúšok.

______________________________________________________________

Bližšie informácie Vám poskytne riaditeľ Súkromnej strednej športovej školy:

PaedDr. Juraj Družbacký na t. č. 0917 213 108.

Termín podania prihlášok žiakov na do 20. 3. 2022.

Termíny konania prijímacích skúšok na Súkromnú strednú športovú školu.

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

Prvá fáza – overenie športového výkonu: od 21 .3. do 14. 4.2022 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)

Druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie:

4. 5. 2022, 5. 5. 2022 alebo 6. 5. 2022 (1. termín) alebo

11. 5. 2022, 2. 5. 2022 a 13. 5. 2022 (2. termín)

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Prijímacie konanie  7471 M – športový manažment – talentové skúšky

Poplatok za prijímacie konanie – 20,- €.

Adresa: Súkromná stredná športová škola PinkHarmony

Jesenského 42, 960 01 Zvolen

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top