Talentové skúšky SK

Požiadavky na talentové skúšky pre Súkromné konzervatórium PinkHarmony vo Zvolene pre školský rok 2020/2021

8226 Q      hudobno-dramatické umenie 

8227 Q      tanec

8228 Q      spev

8229 Q 01 hudba – skladba

8229 Q 02 hudba – dirigovanie

8229 Q 03 hudba – hra na klavíri

8229 Q 04 hudba – hra na organe

8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch

8229 Q 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale

8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne

 

 Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach  na stredné školy pre školský rok 2018/2019 takto :

 Podmienkou prijatia na štúdium v školskom roku 2020/2021 je úspešné vykonanie talentovej skúšky ! 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v konzervatóriách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky :

a) splnil podmienky prijímacieho konania,

b) získal nižšie stredné vzdelanie

 

OBSAH TALENTOVEJ SKÚŠKY NA STIAHNUTIE PRE ODBOR:

HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE – stiahni TU  

TANECstiahni TU

SPEVstiahni TU

HUDBAstiahni TU

 

Vedenie školy si v prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov v jednotlivých odboroch a študijných zameraniach z dôvodu nízkeho počtu prihlásených uchádzačov, alebo nesplnenia kritérií prijímacích skúšok, vyhradzuje právo, že prijímacia komisia posúdi, v ktorom zameraní zvýši predpokladaný počet prijatých, alebo rozhodne o vykonaní 2. kola prijímacích skúšok.

 

Záujemca má možnosť zúčastniť sa prípravného kurzu na talentové skúšky

 Termíny prípravných kurzov:

Kurzy budú predbežne prebiehať v termíne od 1. 3. 2020,  27. 3. 2020 a 17. 4. 2020

Viac info na: www.pinkharmony.sk

 

______________________________________________________________

Bližšie informácie Vám poskytne zriaďovateľka Súkromného konzervatória PinkHarmony Zvolen:

PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD. na t. č. 0905 618 850

Talentové skúšky: 25. – 26. máj 2020

Poplatok za prijímacie konanie:  – 20,- €.

Korešpondenčná adresa: Súkromné konzervatórium PinkHarmony, Kalinčiakova 87, 960 01 Zvolen

Sídlo školy: Súkromné konzervatórium PinkHarmony, Jesenského 42, 960 01 Zvolen

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top