Talentové skúšky SK

Požiadavky na talentové skúšky pre Súkromné konzervatórium PinkHarmony vo Zvolene pre školský rok 2022/2023

8226 Q      hudobno-dramatické umenie

8227 Q      tanec

8228 Q      spev

8229 Q 01  hudba – skladba

8229 Q 02 hudba – dirigovanie

8229 Q 03 hudba – hra na klavíri

8229 Q 04 hudba – hra na organe

8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch

8229 Q 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale

8229 Q 07 hudba – hra na akordeone

 

 Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach  na stredné školy pre školský rok 2022/2023 takto :

 Podmienkou prijatia na štúdium v školskom roku 2022/2023 je úspešné vykonanie talentovej skúšky ! 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v konzervatóriách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky :

a) splnil podmienky prijímacieho konania,

b) získal nižšie stredné vzdelanie

 

OBSAH TALENTOVEJ SKÚŠKY NA STIAHNUTIE PRE ODBOR:

HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE – stiahni TU  

TANECstiahni TU

SPEVstiahni TU

HUDBAstiahni TU

 

Vedenie školy si v prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov v jednotlivých odboroch a študijných zameraniach z dôvodu nízkeho počtu prihlásených uchádzačov, alebo nesplnenia kritérií prijímacích skúšok, vyhradzuje právo, že prijímacia komisia posúdi, v ktorom zameraní zvýši predpokladaný počet prijatých, alebo rozhodne o vykonaní 2. kola prijímacích skúšok.

 

Záujemca má možnosť zúčastniť sa prípravného kurzu na talentové skúšky

Termíny prípravných kurzov: – 11.2.2022 – 8.4.2022

Termíny DOD: – 11.2.2022 , 4.3.2022, 1.4.2022

 

______________________________________________________________

Bližšie informácie Vám poskytne zriaďovateľka Súkromného konzervatória PinkHarmony Zvolen:

PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD. na t. č. 0905 618 850

Termín podania prihlášok žiakov na SŠ do 20. 3. 2022.
Termín podania prihlášok pre uchádzačov po maturitnej skúške do 31. 3. 2022.
Termíny konania prijímacích skúšok:
1. termín: 4. 5. 2022, 5. 5. 2022 alebo 6. 5. 2022
2. termín: 11. 5. 2022, 12. 5. 2022 alebo 13. 5. 2022
Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Poplatok za prijímacie konanie:  – 20,- €.

Adresa školy: Súkromné konzervatórium PinkHarmony, Jesenského 42, 960 01 Zvolen

 

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top