Talentové skúšky ŠUP

Kritériá na prijímaciu skúšku do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 Platné od 1. februára 2022

4 – ROČNÉ ŠTÚDIUM S MATURITOU

Študijné odbory:

8641 M       – propagačné výtvarníctvo

8642 M  01 – scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba

8646 M       – tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

8642 M  04 – scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba

 

Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o predmetoch, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach  na stredné školy pre školský rok 2022/2023 môže byť do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania – talentová skúška.

Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky, ktorou sa overujú špeciálne schopnosti, zručnosti a nadanie uchádzača.  Riaditeľ školy na základe výsledkov talentovej skúšky a odporúčania členov prijímacej komisie rozhodne o prijatí do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023.

 

 Podmienky prijatia:

a)    úspešné vykonanie talentovej skúšky

b)    ukončené nižšie stredné vzdelanie

 

OBSAH A POŽIADAVKY NA TALENTOVÉ SKÚŠKY: STIAHNUŤ TU

 

 

Prihlášky je potrebné poslať na SŠ do 20. 3. 2022

Termín talentových skúšok (1. termín): 04.05.2022, 05.05.2022, 06.05.2022

Termín talentových skúšok (2. termín): 11.05.2022, 12.05.2022, 13.05.2022

(zákonný zástupca žiaka podá riaditeľovi ZŠ prihlášku do 20.3.2022)

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

______________________________________________________________

Bližšie informácie Vám poskytne: PaedDr. Juraj Družbacký, riaditeľ školy,

na t. č. 0917 213 108 alebo e-mailom: druzbacky.juraj@pinkharmony.sk

Poplatok za prijímacie konanie: 20,- €.

Adresa: Súkromná škola umeleckého priemyslu PinkHarmony, Jesenského 42, 960 01 Zvolen

Komentáre sú uzavreté

Scroll to top